Willem de Mérode was bijna 24 toen zijn eerste gedicht werd gepubliceerd. De eerste publicatie verscheen in maart 1911 in ‘Ons Tijdschrift’.

Hij publiceerde regelmatig in de volgende tijdschriften (overzicht van de in deze tijdschriften gepubliceerde gedichten):

*onder bewerking*

Overzicht tijdschriften/uitgaves

tijdschriftomschrijvinglinks
Aristo"Aristo, algemeen cultureel en litterair Maandblad". Pater Wouter Lutikie stichtte in 1930 Aristo, een cultureel tijdschrift waarin anti-democratische opvattingen werden verkondigd. Het blad bestond tot 1943 om na de oorlog opnieuw te verschijnen tot 1965. Lutkie vertaalde Mussolini's werk in het Nederlands en publiceerde een aantal eigen interviews met de Italiaanse leider. Hij werkte ook samen met Arnold Meijer en het Zwart Front. Bron: Wikipedia. Van het nationaal-socialisme echter moest Lutkie niets hebben en ook de Duitse inval keurde hij af. In 1943 werd Aristo door de bezetter verboden. Bron: bhic.nlAristo, Wikipedia
Beiaard, DeIn 1916 richtte Gerard Brom het tijdschrift De Beiaard op. Er zijn tien jaargangen bekend. Doelstelling van het blad: katholieken op zelfbewuste wijze in contact te brengen met andersdenkenden en alle uitingen van de moderne kunst. Tijdschrift "De Beiaard" (1916-1925) droeg bij aan de letterkundige herleving van katholiek Nederland. Medeoprichter: J.H.E.J. Hoogvelddbnl.org - De Beiaard
Bovenoverbovenover_1940-no112-decemberSchool-maandblad van het Christelijk Lyceum ArnhemLinks welkom
Delver, DeDe DelverDoor de "Kunstkring Delft" uitgegeven tijdschrift De Delver. Met houtsneden, boekbesprekingen, etc.Links welkom.
Dietsche WarandeDe Dietsche Warande (1855) opgericht door Jozef Alberdingk Thijm (Nederland). Onder andere Guide Gezelle publiceerde in dit blad. Het is een van oorsprong katholiek literair-cultureel tijdschrift dat zich vrij snel op de Vlaamse dichters ging richten. Thijm streefde ook naar nauwere contacten tussen Vlaamse en Nederlandse letterkundigen. Het blad bestaat nog steeds onder de naam Dietsche Warande en Belfort (DWB).dwb.be - geschiedenis Dietsche Warande
wikipedia - Dietsche Warande
dbnl.org - Dietsche Warande
Eerbeekse KerkklokKerkblad dat vanaf 18 februari 1934 werd bezorgd bij alle inwoners van Eerbeek; daarvoor ingevouwen in de
Eerbeeksche Courant en apart bezorgd bij de niet-abonnees van de Eerbeeksche Courant. Onder redactie van H.C. Touw. De Mérode leverde regelmatig bijdragen. Het blad bestaat nog steeds en wordt nog steeds huis-aan-huis verspreid.
PK Eerbeek
hdc.vu.nl - Eerbeeks Kerkklok
Eeuw, OnzeOud-liberaal tijdschrift op het gebied van staatkunde, sociaal leven, letteren en kunst (proza, non-fictie). 1901-1924.dbnl.org - Onze Eeuw
Elsevier's geïllustreerd maandschriftElsevier's Geïllustreerd Maandschrift was een halve eeuw lang het toonaangevende blad voor bellettrie en beschouwingen over literatuur, beeldende kunst en, in de beginjaren, populaire wetenschap. Zeer veel later bekende dichters en schrijvers hebben in het blad gedebuteerd (1891-1940).Elsevier's geïllustreerd maandschrift
Getij, HetLetterkundig tijdschrift, 1916-1924. Tijdschrift van jongeren die niet behoorden tot de socialisten of tot de christelijke en rooms-katholieke schrijvers en dichters. Onder redactie van Ernst Groenevelt.Wikipedia, Het Getij
dbnl.org, Het Getij
OpgangTijdschrift (maandelijks) op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandschen Letteren en Kunst. Redactie onder anderen P.J. Risseeuw (verschenen 1918-1923). Het officiële orgaan van de Bond van Christelijk Letterkundige Kringen. Onenigheid met de uitgever leidde echter in 1923 tot de oprichting van tijdschrift: Opwaartsche wegen.historici.nl - Over Risseeuw
hdc.vu.nl
Opwaartsche WegenOpwaartsche WegenOpwaartsche Wegen (1923-1940) was een Nederlands protestants literair tijdschrift. Opwaartsche Wegen keerde zich tegen de kunstopvattingen van de Tachtigers, tegen het estheticisme (l`art pour l`art). Belangrijke medewerkers van dit tijdschrift waren: Willem de Mérode, Jan Eekhout, Gerrit Achterberg, C. Rijnsdorp en H.M. van Randwijk (bron: Wikipedia).Wikipedia - Opwaartsche Wegen
dbnl.org - Opwaartsche Wegen
Stem, DeTijdschrift voor de esthetisch-ethische richting in de literaire kritiek. Opgericht door Dirk Coster en Just Havelaar. In januari 1921 verscheen het eerste nummer van De Stem. Het tijdschrift zou tot in 1941 blijven bestaan. Coster publiceerde er al zijn kritische werk in.dbnl.org - De Stem
historici.nl - Dirk Coster
dnbl.org - PDF van De Stem
Stemmen des tijdsMaandblad voor christendom en cultuur (1911-1939). Stemmen des Tijds werd opgericht in 1911 door cultureel geïnteresseerde vertegenwoordigers uit de kring van de Gereformeerde Kerken en de kring van de ethisch-hervormden.dbnl.org - Stemmen des Tijds
Protestant.nu - Stemmen des Tijds
Tijdschrift, OnsOns TijdschriftBlad Ons Tijdschrift (1886-1914), ook wel OTs. Uit het literair-historisch onderzoek van R.G.K Kraan:

"Op 23 januari 1911 stuurde Willem de Mérode vanuit Uithuizermeeden zijn eerste verzen bij de OTs-redactie in. Hoewel de redactie op zijn werk vrij wat kritiek had, werd toch een aantal van zijn verzen geplaatst: het debuut van een dichter, die eerst na de OTs-periode tot de volle ontplooiing van een rijk protestants dichterschap zou komen.

Opvallend is in de correspondentie van De Mérodes kant de toon van nederigheid en bescheidenheid, het gemakkelijk beamen van tekortkomingen in eigen werk, de bezorgdheid voor het geheimhouden van zijn pseudoniem. 

Eigenlijk moest Gerretson namens de redactie de correspondentie met De Mérode voeren, maar dikwijls stelde hij het geduld van Keuning zeer op de proef. Dankbaar toonde De Mérode zich niettemin voor wat hij van Gerretson leerde: ‘vooral, om meer “tucht” over eigen werk te oefenen’. Aan OTs gaf hij verreweg de voorkeur boven Stemmen des Tijds; op verzoek van VanAs publiceerde hij daarin zo weinig mogelijk.
"

Willem de Mérode schreef bij het ter ziele gaan van OTs het volgende ironische epigram:

‘Anno Domini negentien honderd en veertien
Een en dertig December, op klokslag van twaalven,
Stierf, diep betreurd door haar jongere zuster Stemmina,
In den bloeienden leeftijd van 19 jaren, Ons Tijdschrift’.

Het vertolkt de historische afsluiting van OTs.
dbnl.org - Ons Tijdschrift
Literair-historisch onderzoek R.G.K. Kraan, De Mérode wordt herhaaldelijk vermeld: Mérode, W. de (W.E. Keuning), pagina's 81, 82, 83, 199, 226, 228, 230-231, 232, 250, 257.


Tijdspiegel, DeBlad De Tijdspiegel (1844-1915). Proza, poëzie, letterkunde, non-fictie.dbnl.org - Ons Tijdschrift
meer links/info welkom
TimotheusGeïllustreerd weekblad, uitgegeven in de periode 1895-1950. Over Timotheus op www.achterderug.nl
Vriend des Huizes, DeTijdschrift voor de protestantse zuil, opgericht in 1918Koninklijke Bibliotheek over De Vriend des Huizes

Een enkele publicatie

In het volgende overzicht staat een opsomming van tijdschriften of uitgaves waar slechts een enkele keer een gedicht van De Mérode werd gepubliceerd.

tijdschrift/uitgave omschrijving links
Gids, De ..
Gids, De Nieuwe ..
Groningen ..
Groot-Nederland ..
Helikon ..
Kerstboek, Negende ..
Korenland, Het ..
Lantaarn ..
Nederland ..
Meisjesleven ..
Oogst, Nieuwe ..
Roeping ..
Uitkijk, Op den ..
Werkplaats, De ..

* Niet bekend in Verzamelde Gedichten I en II, 1987.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 + 1 =