Tag Archives: verlangen

Brieven – maandgedicht januari 2017 (briefwisseling De Mérode/Rispens)

Met een knipoogje naar de 6 brieven geschonken door Hans Werkman aan archief Deventer, een briefwisseling tussen De Mérode en Rispens. Brieven Stamelwoorden van verrukking, Die geen zin en geen verband meer kennen; Flarden van gedachten, afgebroken Als een nieuwer zoeter visioen zijn toover Langs uw droomend aangezicht liet gaan. Deze onnoozle kinderlijke woorden, Heilig… Read More »

De gravin – maandgedicht september 2016

De gravin Zij zat voor ’t hooge venster naast haar gade. Hun pages speelden op ’t beschaduwd plein En schoten door de stralen der fontein En in de boomen rond de esplanade. Eén hief lachend ’t gelaat ter kemenade En bloosde, toen hij zag, hoe zij den wijn Nam, de oogen vol van donkergouden schijn,… Read More »

Wachten – maandgedicht 2006

WACHTEN Nu komt het donker met zijn zoet Berouw en met zijn week verdriet. Nu stijgt verlangens lauwe vloed Ter lippen … en gij zijt er niet. Gij zijt hier niet … ik luister stil Naar ’t suien van den wind der nacht, Die stadig uit het duister wil Verschuinen … waar ik op u… Read More »

Nazomer – maandgedicht september 2005

NAZOMER Weinig schoone dagen Zijn ons nog gegeven. Laten wij den hemel vragen Om gelukkig leven: Nachten wit van dauw, Die laat optrekt, En als water zonnelauw Langs ’t gewas lekt; Om bezonken klaarte In vogellied en bruine sloot; Vruchten vol zoete zwaarte: Ons blozend brood; Om groene levensboomen, En loof in vlam, Als de… Read More »

De brief – maandgedicht juni 2005

DE BRIEF De ruiter had zich naar mij toegebogen En langde mij een brief van rijstpapier Ik heb mij voor uw ijlbode gebogen. Uw teekens lispelden: kom spoedig hier! Over het blad papier had gij de teeken – bloemen gestrooid met achtloos lief gebaar. Geurig en zoet omslingerden me uw teekens. ’t Ritselend papier werd… Read More »